Det er mange faktorer som spiller inn når det kommer til totalkostnaden for en tannreguleringsbehandling. Prisen avhenger av flere ting:

  • Alvorlighetsgrad (type bitt- og/eller tannstillingsfeil)
  • Stønadsberettiget (krav til støtte fra Helfo eller ikke)
  • Behandlingstid
  • Behandling i en eller begge kjever
  • Valg av behandlingsstrategi (tradisjonell eller keramisk på utsiden av tennene, Invisalign (plastskinner) eller Incognito på baksiden av tennene
  • Søskenmoderasjon

Tannregulering for barn og unge dekkes delvis i Norge av HELFO. Det betyr at pasienten må betale en egenandel. Helsedepartementet har satt klare retningslinjer for hvilke bittavvik som gir rett til refusjon, og for å få refusjon må behandlingen påbegynnes innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år. Er problemet alvorlig nok, kan man også få noe støtte som voksen. Dette vil dere få informasjon om ved første besøk hos oss. Vi har sertifiserte kjeveortopeder som har direkte oppgjør med Helfo. Det betyr at en eventuell støtte utbetales direkte til kjeveortopeden, slik at du kun må stå for egenandelen.

Hos oss utføres alle konsultasjoner av en spesialist (kjeveortoped) som lytter til dine ønsker, og ser på muligheter og valg sammen med deg. Etter første besøk hos oss gir vi deg et kostnadsoverslag og en realistisk behandlingsplan. Vi tilbyr alle fastpris, samt delbetaling/faste månedlige gebyrfrie avdrag – fordelt utover behandlingsperioden. En behandling varer vanligvis fra 1-2 år.

Er du stønadsberettiget (har krav på støtte fra Helfo) vil din egenandel ligge mellom kr 900 – 1.900 pr måned avhengig av alvorlighetsgrad (type bittfeil), behandlingstid og valg av behandlingsstrategi. Er du ikke stønadsberettiget vil en tradisjonell behandling ligge mellom kr 1.900 – kr 3.000. Materialkostnader på Incognito og Invisalign er kostbart, og på denne type behandling vil egenandelen variere stort avhengig av behandlingstid og om det er behandling i en eller to kjever (fra kr 2.500 – kr 6.500 pr måned).

Vanlig prosedyre hos oss er at dere etter førte besøk (konsultasjon) vil få informasjon om hva behandlingen vil koste. Etter andre besøk, når konsultasjon og nødvendige røntgen-, foto- og modellanalyser foreligger, vil dere motta en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag før den selve behandlingen påbegynnes. Her vil pasientens egenandel komme tydelig frem. Ved påsetting av regulering vil dere motta en faktura på egenandel, hvor en avdragsfri ordning tilbys.

For mer informasjon om hva som skjer ved de to første besøk og priser relatert til dette vennligst se under Behandlingsforløp

Hvor mye dekkes av Helfo

Folketrygden yter fra 40-100 prosent refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov. 100 prosent er sjeldent og gjelder kun store bittfeil som krever kjeveoperasjon i tillegg til tannregulering, leppe-kjeve-ganespalter eller pasienter med sjelden medisinsk tilstand (SMT). Se tabellen nedenfor.

Det er kjeveortopeden som vurderer om du/barnet har rett på stønad fra folketrygden. Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart, stort og svært stort behov defineres som. Noen pasienter vil også falle inn under kategori “ingen refusjon”. Dette er pasienter som anses å ha et avvik av lettere estetisk art. Behandling kan selvsagt utføres, men må da betales i sin helhet uten støtte/refusjon.

Refusjon av offentlig takst (**)
Første barn Neste barn (*)
 Klart behov 40% 60%
 Stort behov 75% 90%
 Svært stort behov 100% (***)

* Familier med flere enn ett barn som har behov for behandling får utvidet stønad. Den utvidede stønaden gjelder fra det neste barnet (med behov for tannregulering).

** Prissystemet er komplisert da refusjoner følger priser fastsatt av Helse og Omsorgsdepartmentet (HOD). Disse takstene følger ikke den generelle prisstigningen i samfunnet. Det er derfor vanlig med et prosentvis påslag på hver takst gitt av HOD. Vi vil av den grunn opplyse om at støtte/refusjon kun gjelder refusjon av trygdetakster, og ikke refusjon på det prosentvise påslaget.

*** Det ytes ingen søskenmoderasjon til neste barn, dersom første barn fikk 100% av offentlig takst fra Folketrygden.

Mer informasjon om refusjon:

Helfo

_______________________________________________________

Moderne tannregulering for barn og voksne i Vestby